1
stdClass Object ( [error] => stdClass Object ( [message] => (#10) This endpoint requires the 'pages_read_user_content' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details. [type] => OAuthException [code] => 10 [fbtrace_id] => AlF0z-IUIFXImvurcgoFZgW ) )

Overzicht van de Corona-steunmaatregelen – UPDATE

Corona 17 augustus 2020

Tijdens de eerste golf van de Corona-pandemie zagen heel wat steunmaatregelen het licht. Welke mogelijkheden zijn nog van kracht tijdens de tweede golf en welke extra maatregelen dienen zich aan?

Vlaams beschermingsmechanisme (nieuw)

Bevoegde instantie: VLAIO

Wat?

Tijdens de eerste golf van de Corona-crisis konden dagbladhandels die niet sloten maar wel een sterk omzetverlies boekten, gebruik maken van de compensatiepremie. De opvolger is het Vlaams Beschermingsmechanisme. Het gaat om een premie van 7,5% van de omzet, met een maximum van 15.000 euro.

Ook voor krantenwinkels?

Ja, maar net zoals bij de compensatiepremie moet uw omzet daarvoor stevig zakken. Om aanspraak te maken op de tegemoetkoming moet uw zaak tijdens augustus en september minstens 60% minder omzet draaien dan in dezelfde maanden in 2019. Bovendien moet die daling te wijten zijn aan de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad of een andere overheid (denk aan de Provincie Antwerpen) nam om de crisis in te dijken. Wie bijvoorbeeld een daling kent omwille van wegenwerken, komt niet in aanmerking.

Specifieke situaties?

Het is opletten geblazen met de vakantieperiode. Als uw winkel in augustus en september in totaal minder dagen open was dan tijdens dezelfde maanden vorig jaar, dan halveert de premie.

Hoe vraag je dit aan?

De aanvraag zal via een online applicatie lopen, die beschikbaar wordt vanaf oktober. Een aanvraag indienen moet voor 15 november.

 

Aanvullende ondersteuningspremie voor de maand mei

Bevoegde instantie: VLAIO

Wat?

De initiële compensatiepremie had nog voor het Vlaams Beschermingsmechanisme al een opvolger gekregen voor de maand mei. De ‘aanvullende ondersteuningspremie’ van 2.000 euro kan je nog steeds aanvragen. De deadline werd verlengd tot eind augustus.

Ook voor krantenwinkels?

Je komt in aanmerking voor deze premie als je ook in aanmerking kwam voor de hinderpremie of compensatiepremie uit de eerste golf. Krantenwinkels kenden met uitzondering van 14 maart geen lange verplichte sluiting, waardoor de nieuwe premie er met name is voor winkels die 60% omzet verloren van midden maart tot eind april. De ondersteuningspremie voor mei vereist eveneens een daling van de omzet met minstens 60% voor de periode van 1 mei tot 31 mei (vergeleken met mei 2019).

Hoe vraag je dit aan?

Dat kan via de online applicatie. Aanvankelijk kon dit tot midden augustus, maar intussen verlengde VLAIO de deadline tot eind augustus.

 

De Corona hinderpremie

Voor de volledigheid: ook de Corona hinderpremie bestaat nog steeds, maar is enkel van toepassing voor ondernemingen die verplicht blijven volledig te sluiten (denk aan discotheken bv). Zij ontvangen een sluitingspremie van 160 euro/dag. Meer info in ons overzicht van maatregelen uit de eerste golf.

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen tijdens de Corona-crisis

Bevoegde instantie: Rijksdienst voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ)

Wat?

Het overbruggingsrecht is een sociaal recht voor zelfstandigen in hoofdberoep, dat werd versoepeld naar aanleiding van de Corona-crisis. Je komt in aanmerking wanneer je door het Corona-virus je winkel verplicht moet sluiten of minstens zeven dagen vrijwillig sluit (uit voorzorg of omdat je te weinig klanten hebt). Wie op basis van die voorwaarden sluit, heeft recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).

De maatregel ontstond in maart en blijft gelden voor de maanden juli en augustus. Let wel op: vanaf 1 september is het tot nader order niet meer mogelijk om van het overbruggingsrecht te genieten als je vrijwillig sluit. Enkel ondernemingen die verplicht moeten sluiten hebben dan nog recht op dit vervangingsinkomen.

Ook voor krantenwinkels?

Ja, zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) en zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen (745,51 euro per kwartaal), kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 zijn gestart of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben. Zelfstandigen in bijberoep die lagere sociale bijdragen betalen, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht niet aanvragen.

De cruciale voorwaarden zijn dat je verplicht moest sluiten of dat je door het Corona-virus je activiteiten minstens zeven opeenvolgende dagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg). In dat geval mag je tijdens die zeven dagen in principe geen enkele activiteit meer uitoefenen. Krantenwinkels moesten op 14 maart verplicht sluiten en kunnen daarvoor dus de volledige uitkering (1.291,69 euro of 1.614,10 euro) aanvragen voor de maand maart. Wie in april minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen sluit kan een tweede maal de volledige uitkering aanvragen en hetzelfde geldt voor de maand mei. Het bedrag wordt niet pro rata herrekend (bijvoorbeeld naar 1 of naar 7 dagen). Het pro rata herrekenen gebeurt enkel voor het niet-Corona gerelateerde overbruggingsrecht (bijvoorbeeld wie moet sluiten voor waterschade of brand).

Specifieke situaties?
Een specifiek probleem is een eventuele arbeidsongeschiktheid. Word je arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld omdat je als uitbater COVID-19 opliep, dan behoud je het overbruggingsrecht als je in de loop van de maand minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen lang je activiteiten onderbreekt zonder dat die dagen gedekt zijn door ziekte-uitkeringen. Het is met andere woorden opletten geblazen om in zo’n geval in te schatten wat de juiste maatregel is. Wie ziek wordt, heeft immers recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het ziekenfonds, op voorwaarde dat je minstens acht dagen arbeidsongeschikt bent. In dat geval ontvang je vanaf de eerste dag een uitkering.

Hoe vraag je dit aan?

Het sociaal overbruggingsrecht aanvragen kan via je sociaal verzekeringsfonds.

 

Handelshuurlening

Bevoegde instantie: VLAIO

Wat?

Onder andere grote winkelketens deden bij de uitbraak van de Corona-pandemie al een oproep om getroffen retailers geen huur te laten betalen. Na verloop van tijd ontstond de Handelshuurlening. Die is gebouwd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder. Als de huurder twee maanden huur kwijtscheldt, schiet de Vlaamse overheid vervolgens twee maanden huur voor via een lening aan de huurder (via PMG/z-Leningen). De overheid betaalt rechtstreeks aan de huurder.

Het gaat om een lening op twee jaar van maximum 35.000 euro aan een rente van 2% per jaar.

Ook voor krantenwinkels?

Krantenwinkels die het winkelpand huren en hun huurder bereidwillig vinden, kunnen hiervan gebruik maken.

Specifieke situaties?

De regeling is niet van toepassing op oude huurgeschillen. Wie voor 15 maart al huurachterstand had, kan hiervan geen gebruik maken.

Hoe vraag je dit aan?

Je kan op de site van VLAIO een formulier invullen om de bemiddeling aan te vragen.

 

Tijdelijke werkloosheid voor je winkelpersoneel

Bevoegde instantie: Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA)

Wat?

Kies je voor tijdelijke werkloosheid, dan krijgt je winkelpersoneel 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro) als uitkering. Hierop wordt nog bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Wel zal de RVA bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering een complement van 5,63 euro per werkloosheidsdag betalen (in een zesdagenstelsel). Dat is goed voor zo’n 150 euro per maand.

Het systeem ontstond meteen na de uitbraak van de Corona-pandemie. Intussen kwam er wel de verplichting bij om werknemers vooraf te informeren over de periode waarin ze tijdelijk werkloos zullen zijn.

In principe geldt de regeling tot 31 augustus. Vanaf 1 september volgt een aanpassing.

Ook voor krantenwinkels?

Ja, ook krantenwinkels kunnen voor hun personeel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen. Het maakt niet uit of je de tijdelijke werkloosheid aanvraagt omwille van economische redenen (onvoldoende klanten) of wegens overmacht (de gezondheidsrisico’s van Corona). De RVA zal alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht automatisch aanvaarden als je als winkelier COVID-19 als reden doorgeeft.

Specifieke situaties?

Een specifieke situatie is die waarbij je personeel ziek wordt. Gebeurt dat tijdens de tijdelijke werkloosheid dan moet je als werkgever geen gewaarborgd loon betalen en krijgt je werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het ziekenfonds. Wordt hij of zij ziek voor de tijdelijke werkloosheid, dan moet je slechts gewaarborgd loon betalen tot en met de dag vóór de start van de tijdelijke werkloosheid. Daarna komt opnieuw de arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds in het vizier.

Hoe vraag je dit aan?

Ook de aanvraagprocedure verloopt in tijden van Corona eenvoudiger. Je dient als werkgever slechts één formulier in te dienen (bij de RVA) waarop de gegevens staan die nodig zijn om de uitkering te berekenen en te betalen.

 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Bevoegde instantie: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid der Zelfstandigen (RSVZ)

Wat?

Ja kan tot 15 september een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste, het tweede, derde kwartaal van 2020. Dit geldt ook voor het vierde kwartaal (voor 15 december).

Ook voor krantenwinkels?

De regeling geldt voor alle zelfstandigen.

Specifieke situaties?

Tot 15 september kan je eveneens uitstel vragen voor de herzienings/regularisatiebijdragen die je voor 30 september zou moeten betalen. Het gaat om bijdragen die je moet betalen na een herberekening. Tijdens het uitstel krijg je geen verhogingen of vermeerderingen aangerekend en je sociale rechten (ziekteverzekering bv) blijven gegarandeerd.

Hoe vraag je dit aan?

Via de RSZV. De aanvraag voor vrijstelling voor het derde kwartaal kan je aanvragen sinds begin juli en die voor het vierde kwartaal vanaf begin oktober. Wil je uitstel vragen voor heel 2020 dan doe je dat ook best vanaf begin oktober.

 

Gespreide betaling van je belastingen

Bevoegde instantie: FOD Financiën

Wat?

Krijg je minder klanten over de vloer en loopt de omzet van je krantenwinkel sterk terug, dan kan je een aantal fiscale maatregelen genieten. Voorwaarde is dat je kan aantonen dat je economisch wordt getroffen door COVID-19. Heel concreet kan je dan om een gespreide betaling vragen zonder boetes of nalatigheidsinteresten van de personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing.

Ook voor krantenwinkels?

Ja, je krijgt automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de BTW en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten. We verwijzen graag naar de site van UNIZO voor al de details rond de fiscale maatregelen.

Hoe vraag je dit aan?

De nieuwe termijnen gelden automatisch.

 

Betalingsuitstel voor bestaande kredieten

Bevoegde instantie: uw bank

Wat?

De overheid en de banksector hebben een akkoord gesloten over de betaling van kredieten die je als winkel lopen hebt bij je bank. Ondernemingen en zelfstandigen die voor de coronacrisis levensvatbaar waren, krijgen uitstel van betaling. Initieel was dit tot 30 september, maar begin juni stuurde de overheid bij tot eind dit jaar.

Voor de kmo’s die verwachten dat het herstel meer dan 12 maanden zal duren komt er een extra regeling met 10 miljard euro voor kmo-kredieten. Dat maakt kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden mogelijk (maximum 36 maanden).

Ook voor krantenwinkels?

Ja, op voorwaarde dat ze levensvatbaar waren voor de crisis. Dat betekent heel concreet dat je geen betalingsachterstand had of dat die zich beperkte tot minder dan 30 dagen. Onder andere UNIZO bekritiseerde deze definitie al en merkt op dat wie net even in moeilijke papieren zat, maar wel nog toekomst had, hierdoor uit de boot valt. De organisatie vraagt een meer individuele benadering en beoordeling.

Hoe vraag je dit aan?

Via uw kredietverlener.