1

Afschaffing forfaits in pauzestand

Onderzoek 15 mei 2020

Coup de théâtre in het dossier over de afschaffing van de forfaits. Het plan van de FOD Financiën om de forfaits van 1 januari 2020 (met drie jaar overgangsperiode) stop te zetten, staat on hold in afwachting van het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Die pleitte eerder al voor het behoud van de forfaits.

Vorige maand maakte de FOD Financiën duidelijk dat het van plan was om krantenwinkels die tot nu toe gebruik maakten van de forfaitaire BTW-aangifte te doen overstappen op een normale belastingregeling. Dat betekent concreet dat winkels een dagboek van ontvangsten en een inventaris moeten bijhouden. Financiën voorzag wel een overgangsperiode tot 31 december 2022, maar liet de regeling al in werking treden op 1 januari 2020.

Meer hierover in ons nieuwsbericht van 24/4: ‘Financiën schaft de forfaits af’.

Buiten de waard gerekend

Het idee om het systeem al op 1 januari te laten aanvangen, wekte de indruk dat de beslissing zo goed als vast lag, maar niets blijkt minder waar. Nadat de FOD Financiën hierover had gecommuniceerd op 24 april, werd op vraag van Unizo duidelijk dat Financiën zoals gevraagd door de winkelorganisatie extra advies had ingewonnen bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO.

Gevraagd naar de impact daarvan liet de FOD ons weten dat het wacht met het ondernemen van volgende stappen tot het advies van de Hoge Raad doorkomt. Het verandert niets aan de voorziene timing, aldus de FOD, maar de pauzeknop was bij deze wel ingedrukt.

Wat doet de Hoge Raad?

Dat de Hoge Raad haar advies over de forfaits geeft, is zeker geen verplicht nummertje. De Hoge Raad pleitte in een eerder advies van 27 maart 2018 al voor het behoud van de forfaitaire BTW-regeling. Toenmalig minister van Economie Johan Van Overtveldt reageerde op dat advies door onder andere aan te dringen op meer overleg.

Wat doet VFP?

Met de vraag naar meer overleg in het achterhoofd neemt de Hoge Raad nu een actieve houding aan en wil het met informatie vanuit de betrokken sectoren reageren op de intenties van de FOD Financiën. Het bevraagt daarvoor tot begin juni de betrokkenfederaties, waaronder VFP.

VFP doet daarom een warme oproep om deze enquête van Persradar in te vullen. Daarna bekijkt VFP hoe het met de winkels die het forfaitaire systeem gebruiken een gepast antwoord kan formuleren voor de Hoge Raad.